Παρακάτω μπορείτε να βρείτε απαντήσεις για πιθανές απορίες που έχετε σχετικά με το Μητρώο Καταγραφής Αγγειακών Παθήσεων (HEVAR – The HEllenic VAscular Registry). Αν υπάρχει κάτι άλλο που χρειάζεστε, παρακαλώ επικοινωνείστε με την Επιτροπή του Μητρώου στο info@vascularregistry.gr.

(Τελευταία ενημέρωση: 19/8/2023)

 

Τι είναι το HEVAR?

Το HEVAR (Μητρώο Καταγραφής Αγγειακών Παθήσεων) είναι μία πανεθνική καταγραφή των αγγειακών παθήσεων, που έχει σαν σκοπό την καταμέτρηση της φροντίδας των ασθενών που υποβάλλονται σε μία αγγειοχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2019. Το HEVAR χρησιμοποεί δομημένες διαδικασίες για την καταγραφή και καταμέτρηση συγκεκριμένων παραμέτρων που αφορούν αγγειοχειρουργικές παθήσεις.

 

Τι θα καταγράφεται στο HEVAR;

Στο HEVAR θα καταγράφονται στοιχεία που αφορούν τις βασικές παθήσεις που αφορούν τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν κάποιο αγγειοχειρουργικό πρόβλημα.  Μέχρι τώρα καταγράφονται στοιχεία που αφορούν τις παρακάτω παθήσεις: 

 • Ανευρύσματα αορτής (ανοικτές – ενδαγγειακές θεραπείες) 
 • Επεμβάσεις στις καρωτίδες (ανοικτές – ενδαγγειακές)
 • Επεμβάσεις στις αρτηρίες των κάτω άκρων (ανοικτές – ενδαγγειακές) και ακρωτηριασμοί
 • Ανευρύσματα περιφερικών αρτηριών
 • Επεμβάσεις για αγγειακή προσπέλαση
 • Επεμβάσεις για κιρσούς κάτω άκρων

 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συστήματος συλλογής στοιχείων του   HEVAR;

 • Τα στοιχεία αφορούν βασικά προσωπικά στοιχεία του ασθενή, της πάθησής του, της θεραπείας της πάθησης, και της απώτερης παρακολούθησής του
 • Η συλλογή θα γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων ανά πάσα στιγμή ώστε να μπορεί να επανέλθει όποτε θέλει αργότερα.
 • Κάθε μία από τις παθήσεις που καταγράφονται θα είναι ξεκάθαρα ξεχωριστή από τις άλλες.
 • Θα υπάρχουν ηλεκτρονικές αναφορές που θα βοηθούν τους χειρουργούς να παρακολουθούν την πληρότητα των στοιχείων που έχουν εισαγάγει καθώς και των επεμβάσεων που έχουν επιτελέσει.

 

Ποιος είναι ο διαχειριστής του HEVAR;

Κύριος υπεύθυνος της διαχείρισης του Μητρώου είναι η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (ΕΕΑΕΧ) η οποία και εγγυάται την καλή λειτουργία του. Η ΕΕΑΕΧ θα ορίζει μία Επιτροπή Ελέγχου του HEVAR η οποία θα έχει συγκεκριμένη θητεία. Τα μέλη της επιτροπής του Μητρώου θα έχουν την ευθύνη λειτουργίας του κατά την περίοδο της θητείας τους.

 

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία που θα καταγράφονται;

Ο κάθε γιατρός που θα εισάγει στοιχεία ασθενών του στο HEVAR θα είναι ο μοναδικός που θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία των ασθενών του. Αυτό θα διασφαλίζεται με την χορήγηση προσωπικού συνθηματικού εισόδου (username) και κρυφού κωδικού (password) για κάθε γιατρό. Με αυτά τα προσωπικά στοιχεία ο κάθε γιατρός θα μπορεί να εισέρχεται στην προστατευμένη περιοχή του Μητρώου και να εισάγει τις πληροφορίες που αφορούν τον ασθενή του. Ο κάθε γιατρός θα μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του στοιχεία και κανενός άλλου. Οι μόνοι που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων είναι μόνο τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του HEVAR.

 

Θα μπορώ να έχω πρόσβαση στα στοιχεία για να εκπονήσω μία μελέτη;

Οι γιατροί που θα εισάγουν στοιχεία στο HEVAR θα μπορούν να αιτηθούν την απόδοση κάποιων από τα στοιχεία του Μητρώου τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την εκπόνηση μίας μελέτης. Το αίτημα θα απευθύνεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Μητρώου η οποία και θα αποφασίζει κατά περίπτωση αφού θα έχει ενημερωθεί λεπτομερώς για το είδος των στοιχείων που ζητούνται. Σύντομα θα καθοριστεί η συγκεκριμένη διαδικασία και θα οριστούν επίσης και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα και των γιατρών που έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην καταγραφή ασθενών τους. Στα στοιχεία που θα παραδίδονται ΔΕΝ θα περιέχονται πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα των ασθενών και την ταυτότητα των θεραπόντων ιατρών και νοσοκομείων.

 

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των νοσοκομείων;

Η συμμετοχή των νοσοκομείων γίνεται σε εθελοντική βάση. Τα αγγειοχειρουργικά τμήματα ή και οι αγγειοχειρουργικοί κατά μονάδες μπορούν να αποφασίσουν αν θέλουν να συμμετάσχουν ή όχι. Το πρόγραμμα αρχικά αφορά τα κρατικά νοσοκομεία, πανεπιστημιακά και νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά ελπίζουμε ότι σε αυτό θα ενταχθούν και ιδιωτικά ιδρύματα, ή και αυτόνομοι ιδιώτες αγγειοχειρουργοί.

 

Ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων στο HEVAR;

Δικαίωμα και δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων στο HEVAR έχουν ιατροί που έχουν επίσημα το δικαίωμα του θεράποντα ιατρού. Πρακτικά έχουν δικαίωμα μόνο ειδικευμένοι ιατροί. Οι ειδικευόμενοι ιατροί έχουν δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων στο HEVAR, απλά θα πρέπει να ορίζεται ο θεράπων ιατρός ο οποίος πρέπει να είναι ειδικευμένος ιατρός. Σημειώνεται ότι το HEVAR λειτουργεί και ως Logbook επεμβάσεων. Με τη λειτουργία αυτή ο κάθε ιατρός που επιθυμεί θα μπορεί να καταγράφει τις επεμβάσεις που πραγματοποιεί είτε σαν χειρουργός είτε σαν βοηθός.   

 

Ποιος μπορεί να πάρει μέρος στο HEVAR;

Όλες οι Αγγειοχειρουργικές Κλινικές και Αγγειοχειρουργικά Τμήματα των δημοσίων αλλά και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας μπορούν να συμμετάσχουν στο Μητρώο. Καθώς σκοπός του Μητρώο είναι η καταγραφή της πραγματικότητας στον ελληνικό χώρο, μπορούν να συμμετάσχουν και γιατροί άλλων ειδικοτήτων που διενεργούν αυτόνομα αγγειοχειρουργικές πράξεις όπως επεμβατικοί ακτινολόγοι, καρδιολόγοι, καρδιοχειρουργοί, γενικοί χειρουργοί.

 

Πού μπορώ να βρω έγγραφα που αφορούν το HEVAR;

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Μητρώου. Μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί τα παρακάτω έντυπα:

 • Φύλλο ενημέρωσης ασθενούς
 • Έντυπο συγκατάθεσης ασθενούς
 • Υπόδειγμα αίτησης στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

 

Τι ασφάλεια παρέχει το HEVAR;

Υπάρχουν δύο επίπεδα ασφάλειας των στοιχείων και συμφωνίας του ΜΚΑΠ με τους κανόνες διασφάλισης προσωπικών δεδομένων.

Αφενός για την εισαγωγή στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτούνται 3 διαφορετικές συγκαταθέσεις:

 1. Συγκατάθεση από το Νοσοκομείο: χορηγείται μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων ιατρών στα κατά τόπους Επιστημονικά Συμβούλια
 2. Συγκατάθεση των συμμετεχόντων ιατρών: οι συμμετέχοντες ιατροί πρέπει να δηλώσουν ότι έχουν κατανοήσει και αποδέχονται τους όρους χρήσης του ΜΚΑΠ
 3. Συγκατάθεση των ασθενών: για την εισαγωγή των στοιχείων του, ο ασθενής θα πρέπει να έχει προηγουμένως δώσει την ενυπόγραφη συγκατάθεσή του.

Αφετέρου, υπάρχουν 3 μηχανισμοί ασφάλειας του συστήματος:

 1. Η ιστοσελίδα που φιλοξενεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει domain πιστοποίηση. Συγκεκριμένα, υφίσταται η Comodo PositiveSSL πιστοποίηση η οποία εγγυάται ότι η ανταλλαγή δεδομένων με αυτήν την ιστοσελίδα είναι κωδικοποιημένη (SSL, Secure Socket Layer) και ασφαλής
 2. Κάθε συμμετέχοντας ιατρός έχει προσωπικό όνομα χρήσης (username) και μυστικό κωδικό (password). Ο χρήστης μπορεί να τα αλλάζει όσο συχνά θέλει, ώστε να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή προστασία.
 3. Κάθε συμμετέχοντας ιατρός έχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης μόνο στα δικά του στοιχεία, δηλαδή στα στοιχεία των προσωπικών του ασθενών. Κανείς δεν είναι σε θέση να δει πληροφορίες ασθενών που έχουν εισαχθεί στην πλατφόρμα από άλλους ιατρούς.

Τέλος, η σημαντικότερη διασφάλιση της διαδικασίας προέρχεται από το γεγονός ότι το VascularRegistry.gr βρίσκεται υπό την αιγίδα και το συνεχή έλεγχο της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής.

 

Μέσα από ποιους browsers μπορώ να έχω πρόσβαση στο HEVAR;

Η πρόσβαση στο Μητρώο μπορεί να γίνει μέσα από όλα τα γνωστά προγράμματα περιήγησης (browsers) του διαδικτύου όπως τα Internet Explorer 7, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

Υπάρχουν ερωτήσεις που δεν σας απαντήσαμε;

Ζητήστε μας την απάντηση στο ερώτημά σας είτε στο τηλέφωνό μας, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας info@vascularregistry.gr, ή στο forum