Πίνακες

Δείτε εδώ στατιστικούς πίνακες που αφορούν το HEVAR. Σημειώνεται ότι οι πίνακες είναι δυναμικοί, και ανανεώνονται συνεχώς όταν προστίθενται στο HEVAR νέα στοιχεία ασθενών. 

Γραφήματα

Τα γραφήματα αφορούν συγκεκριμένες περιόδους όπως αναγράφονται στο καθένα ξεχωριστά.