Οι περισσότερες Αγγειοχειρουργικές Κλινικές και Αγγειοχειρουργικά Τμήματα των δημοσίων νοσοκομείων, πανεπιστημιακών και νοσοκομείων του ΕΣΥ, έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο Μητρώο Καταγραφής Αγγειακών Παθήσεων (HEVAR). Ευελπιστούμε ότι το σύνολο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, τελικά θα συμμετάσχει. Τα τμήματα και κλινικές των οποίων ιατροί συμμετέχουν στο HEVAR αναφέρονται παρακάτω.

Κρατικά Νοσοκομεία

Α. Αγγειοχειρουργικές κλινικές / τμήματα

Β. Εργαστήρια Επεμβατικής Ακτινολογίας

Ιδιωτικά νοσοκομεία

Χάρτης νοσοκομείων που συμμετέχουν στο HEVAR