Το HEVAR διαθέτει μέχρι τώρα 5 διαφορετικά μητρώα (modules). Αυτά είναι:


 

 

Aortic Aneurysm Disease

 

Το μητρώο Aortic Aneurysm Disease αναφέρεται στο σύνολο των περιπτώσεων ανευρυσματικής νόσου της αορτής. Επιπρόσθετα δύνανται να καταγράφονται και άλλες περιπτώσεις που δεν ανήκουν πάντα αιτιολογικά στην παθολογία της ανευρυσματικής νόσου αλλά θεραπευτικά συχνά συμπεριλαμβάνονται.

Συγκεκριμένα είναι δυνατό να καταγραφούν οι ακόλουθες παθήσεις:

 1. Εκφυλιστικά ανευρύσματα αορτικού τόξου, θωρακικής αορτής, θωρακοκοιλιακής αορτής, κοιλιακής αορτής, λαγονίων αρτηριών (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 10/1/2021, τα μεμονωμένα ανευρύσματα κοινής και έσω λαγονίων θα πρέπει να καταγράφονται στο module Peripheral Aneurysms. Στην περίπτωση που ανεύρυσμα κοινής ή έσω λαγονίου συνυπάρχει και αντιμετωπίζεται μαζί με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, αυτό θα συνεχίσει να καταγράφεται στο module Aortic Aneurysm Disease)
 2. Αορτικά ανευρύσματα από παθήσεις του συνδετικού ιστού (Marfan’s, Ehlers-Danlos κλπ)
 3. Φλεγμονώδη ανευρύσματα αορτής
 4. Διαχωριστικά ανευρύσματα αορτής
 5. Μυκωτικά ανευρύσματα αορτής, αορτίτιδα
 6. Παρα-αναστομωτικά ανευρύσματα / ψευδοανευρύσματα αορτής
 7. Λοιμώξεις αορτικών μοσχευμάτων – αορτοεντερικές επικοινωνίες
 8. Επεμβάσεις αορτής μετά από EVAR/TEVAR – endoleak
 9. Διαχωρισμός αορτής (οξύς / υποξύς)
 10. Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα αορτής
 11. Διατιτραίνον έλκος αορτής
 12. Τραύμα αορτής

Δομή μητρώου Aortic Aneurysm Disease

Πίσω στα περιεχόμενα

 

 

Carotid Artery Disease

 

Το μητρώο Carotid Artery Disease αναφέρεται στο σύνολο των παθήσεων των καρωτίδων.

Συγκεκριμένα είναι δυνατό να καταγραφούν οι ακόλουθες παθήσεις:

 1. Αρτηριοσκληρυντικής αιτιολογίας στενώσεις των καρωτίδων
 2. Στενώσεις καρωτίδων λόγω ινομυικής δυσπλασίας
 3. Διαχωρισμός καρωτίδας
 4. Αρτηρίτιδα καρωτίδας (Takayasu disease κλπ)
 5. Επαναστένωση καρωτίδας
 6. Ανεύρυσμα καρωτίδας (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 10/1/2021, το ανεύρυσμα καρωτίδας θα πρέπει να καταγράφεται στο module Peripheral Aneurysms)
 7. Οξεία θρόμβωση καρωτίδας
 8. Όγκος καρωτιδικού σωματίου

Δομή μητρώου Carotid Artery Disease

Πίσω στα περιεχόμενα

 

 

Lower Limb Ischemia

 

Στο μητρώο Lower Limb Ischemia καταγράφονται όλες οι περιπτώσεις ισχαιμίας κάτω άκρων, χρόνιας ή οξείας. Σε αυτό το μητρώο είναι δυνατό να καταγράφονται και οι ακρωτηριασμοί των κάτω άκρων ανεξαρτήτου αιτιολογίας καθώς επίσης και οι επεμβάσεις των κάτω άκρων για ανευρυσματική νόσο.

Συγκεκριμένα είναι δυνατό να καταγραφούν:

 1. Χρόνια ισχαιμία κάτω άκρων αρτηριοσκληρυντικής αιτιολογίας
 2. Ανευρυσματική νόσος κάτω άκρων (ιγνυακή, μηριαία) (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 10/1/2021 οι περιπτώσεις ανευρυσματικής νόσου των κάτω άκρων θα πρέπει να καταγράφονται στο module Peripheral Aneurysms)
 3. Αγγειίτιδα κάτω άκρων (Takayasu arteritis κλπ)
 4. Νόσος Buerger
 5. Οξεία ισχαιμία κάτω άκρων
 6. Αγγειακό τραύμα κάτω άκρων

Δομή μητρώου Lower Limb Ischemia

Πίσω στα περιεχόμενα

 

 

Peripheral Aneurysms

 

Στο μητρώο Peripheral Aneurysms θα αναγράφονται όλες οι περιπτώσεις αρτηριακών ανευρυσμάτων εκτός των ανευρυσμάτων της αορτής και των κοινών λαγονίων αρτηριών (όταν αυτά συνυπάρχουν και αντιμετωπίζονται μαζί με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής), τα οποία περιλαμβάνονται στο Aortic Aneurysm Disease module.

Σε αυτό το μητρώο μπορούν να καταγραφούν περιπτώσεις ασθενών με ανευρύσματα των παρακάτω αρτηριών:

 • Common carotid artery
 • Internal carotid artery
 • Subclavian artery
 • Axillary artery
 • Other upper limb artery
 • Common iliac artery (isolated)
 • Internal iliac (hypogastric) artery
 • External iliac artery
 • Common femoral artery
 • Superficial femoral artery
 • Popliteal artery
 • Other lower limb artery
 • Renal artery
 • Celiac artery
 • Splenic artery
 • Superior mesenteric artery
 • Other splanchnic artery

 

Δομή μητρώου Peripheral Aneurysms

Πίσω στα περιεχόμενα

 

Arteriovenous Fistula (from Jan 16 2022)

 

Στο μητρώο Arteriovenous Fistula θα αναγράφονται όλες οι περιπτώσεις επεμβάσεων αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας σε νεφροπαθείς ασθενείς. Αφορά τόσο σε πρωτογενείς επεμβάσεις δημιουργίας επικοινωνίας, όσο και σε επεμβάσεις για την αντιμετώπιση επιπλοκών επεμβάσεων προσπέλασης. 

Συγκεκριμένα, σε αυτό το μητρώο μπορούν να καταγραφούν περιπτώσεις ασθενών με:

 • Πρωτοπαθείς αρτηριοφλεβικές (ΑΦ) επικοινωνίες
 • ΑΦ επικοινωνίες με μόσχευμα
 • Θρομβώσεις ΑΦ επικοινωνιών
 • Λοιμώξεις ΑΦ επικοινωνιών
 • Σύνδρομο υποκλοπής

Δομή μητρώου Arteriovenous Fistula

Πίσω στα περιεχόμενα

 

Varicose Veins (from Jul 9 2023)

 

Στο μητρώο Varicose Veins θα αναγράφονται όλες οι περιπτώσεις ασθενών με κιρσούς κάτω άκρων. Περιέχει όλους τους τύπους επεμβατικής / χειρουργικής και συντηρητικής θεραπείας. 

Συγκεκριμένα, σε αυτό το μητρώο μπορούν να καταγραφούν περιπτώσεις ασθενών με:

 • Κιρσούς κάτω άκρων πρωτοπαθείς
 • Κιρσούς κάτω άκρων δευτεροπαθείς
 • Κιρσούς κάτω άκρων υποτροπή

Δομή μητρώου Varicose Veins

Πίσω στα περιεχόμενα